สำเร็จหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (THE MASTER)
คุณมณฑา คำเสนา ผู้บริหาร DENA
---------------
THE MASTER หลักสูตรที่มุ่งสร้างนักธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์  ส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจด้วยจริยธรรม
โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายแขนง
ที่จะมามอบประสบการณ์ตรงให้กับผู้เข้ารับการอบรม ให้ก้าวข้ามอุปสรรคทางธุรกิจด้วยยุทธศาสตร์เชิงบวกอย่างเหนือชั้น
 
DENA Delivery
image
image
image
image
image
เข้าร่วมโครงการ โครงการพัฒน์ PLUS+
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME-Startups
คุณมณฑา คำเสนา ผู้บริหาร DENA
---------------
หลักสูตรที่มุ่งเน้นการนำหลักวิชาการไปประยุกต์ใช้ได้จริง ในสถานการณ์และสภาวะที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการขนาดเล็ก
โดยใช้วิธีการลงมือปฏิบัติ วัดผลมุ่งเน้นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีความยั่งยืน
 
image
image
image
โครงการ ทางถนนต้องปลอดภัย ของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒
คุณอภิวัฒน์ อรุณธีรพจน์ ผู้บริหาร DENA
---------------
ที่ปรึษากิตติมศักดิ์กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๒ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้ให้การสนับสนุนโครงการทางถนนต้องปลอดภัย
จาก ท่านผู้บัญชาการ ตำรวจภูธร ภาค ๒
พลตำรวจโท มนตรี ยิ้มแย้ม 
เพราะความปลอดภัยไม่ใช่สิ่งที่จะมาทำเป็นครั้งคราว
แต่ควรทำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
image
image
image