เงือนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 เงื่อนไขในการเปลี่ยน-คืนสินค้า
1. เปลี่ยนสินค้าใหม่ทันที 30 วัน นับตั้งแต่วันสั่งซื้อสินค้า
2. รับประกันสินค้านาน 1 ปี นับตั้งแต่วันสั่งซื้อสินค้า เฉพาะสินค้าบางรายการเท่านั้น
-เงื่อนไขการรับประกันครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจากการขนส่ง การผุกร่อนเนื่องจากสารเคมี การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องและการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีหรือมีสิ่งอุดตันภายในตัวโถ ท่อน้ำทิ้ง ระบบสุขาภิบาล หรืออื่นๆ
-หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะประกันไม่สามารถใช้งานได้อันเนื่องมาจากความชำรุด บริษัทฯ จะซ่อมแซม หรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบ จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า
-กรณีสินค้าพ้นเงือนไขการรับประกัน จะต้องแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ลูกค้าทราบ และได้รับยินยอมจากลูกค้าก่อนนำเนินการใดๆ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า Dena diy
Call Center 080-424-5974
42 ซอยสะแกงาม 21 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
โทร.02-894-6650

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า (ตัวอย่าง)
นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เป็นสิ่งที่คุณควรแจ้งให้ลูกค้าทราบทั้งก่อนและหลังการสั่งซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหัวข้อดังนี้

  1. ระยะเวลาที่ลูกค้าสามารถแจ้งการเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ เช่น ภายใน 30 วันนับจากได้รับสินค้า
  2. ข้อกำหนดระหว่างการเปลี่ยนสินค้า/คืนเงิน เช่น หากสินค้าชนิดเดียวกันไม่มี คืนเงิน หรือเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดอื่นแทน
  3. เงื่อนไขต่างๆ เช่น สภาพสินค้า, ป้ายราคา, แพ็คเกจ / กล่องพัสดุ, ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ
  4. ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการเรียกเก็บ/จัดส่งสินค้าคืน รวมถึงค่าจัดส่งที่เกิดขึ้น
  5. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่/คืนเงิน หลังจากได้รับสินค้าคืน

หากร้านค้าไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาระบุว่า “ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้